کانال های پیش عایق با متعلقات (کانال فنولیک)، کانال های اسپیرال