انواع کانال های فلگسیبل (کانال خرطوم) عایق دار و بی عایق