انواع دریچه، بازدید زیر فنکویل، تنظیم هوا، سقفی، تایلی، دریچه شوتینگ، دریچه گرد، دریچه خطی